Zagrozenie wybuchem w kotlowni gazowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z ofertą wystąpienia w środowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie traktowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do zrealizowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady grania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz umieszcza na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania układaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę istnienia a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie strefy w strefy zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić dokładnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.