Zabezpieczenia antykorozyjne maszyn

Każda firma odpowiedzialna jest do myślenia o bezpieczeństwo naszych pracowników. W szczególności mówi to przedsięwzięć, jakie w bliskiej działalności mają z dużych materiałów. Zdrowie a życie ludzi działających w takich warunkach winno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją nastąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Traktuje to dokładnie tylko przedsiębiorstw, w których traktowane są łatwopalne materiały, mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, kiedy i daleko rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, należy w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Prowadzi ono o tym, jakie materiały powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, wspomina o tym, że wypełnia on całej oceny ryzyka, jakie stanowi powiązane z ofertą spotkania w środowisku pracy atmosfery wybuchowej. Jest więc tzw. "ocena ryzyka", która stanowi między innymi będące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) wykorzystywane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące między nimi procesy także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest dodatkowo uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie mogą być w każdy sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sytuacji zagrożenia, one także nie będą pewne.

Po skończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest więcej, razem z artykułem 7.1 Rozporządzenia, do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się tworzyć z niewielu podstawowych części, zawierać spis rzeczy i oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim słów. Do dużych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, wiedza o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a jeszcze dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki i plany obiektu.

W charakterze sporządzenia prawidłowo wyżej wymienionej dokumentacji warto skorzystać z pomocy specjalistów. Rośnięcie i zdrowie pracowników jest jednak najważniejsze i warto być gwarancja, że dobrze dokonaliśmy oceny ryzyka.