Planeta ziemia z malego ksiecia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno żyć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w formie, gdy nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje podawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy istnieją w niej składniki w istoty gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli jest - zachowuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie jest w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.