Odpylanie wikipedia

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to przepis normatywny, który zabiera się zarówno do urządzeń jak i systemów ochrony. Omawiane urządzenia poświęcone są w centralnej mierze do użytkowania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta stanowi dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Jednakże w naszym systemie prawnym została wprowadzona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich łączących się do urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do użytkowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy same pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie oraz do urządzeń i jeszcze systemów ochronnych danych do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te przeznacza się do celu poza omówionymi strefami a które wchodzą na pewne chodzenie do urządzeń i systemów ochronnych oddanych do zysku w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie podaje się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w centrum medycznym. Nie dopasowuje się jej rzadko do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podane są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które ustalają się w Dodatku nr Oraz do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pozycji w rejonach z treścią wybuchową". Urządzenia a systemy ochronne mogą stanowić materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych wymiarów i jakie dodatkowo przewidują położenie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić widoczny, jasny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.