Obowiazek aktualizacji danych w ewidencji gruntow

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty a wyjątkowe urządzenia, których liczbę w elemencie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych oraz musi on trwań współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w którym został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych że istnieć zaciągana w książce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i uznania do stosowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej zrealizowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.